News

Archive

Språk påverkar beslutsfattande

10 October, 2014

Våra handlingar och de beslut som vi fattar påverkas av vilket språk som vi använder. För företag kan detta vara särskilt intressant gällande vilket/vilka språk de ska använda i olika kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter.

I en studie som publicerades tidigare i år fann forskarna att människor handlar mer utilitaristiskt* om de ställs inför ett moraliskt dilemma på ett främmande språk jämfört med på sitt modersmål.

725 studiedeltagarna ställdes inför ett dilemma som gick ut på huruvida de var beredda att knuffa en person framför ett tåg mot en säker död för att rädda fem personer längre bort på järnvägsspåret som annars skulle bli överkörda. De skulle alltså agera tvärtemot sina moraliska principer att det är fel att döda en annan människa, och handla mer utilitaristiskt genom att offra ett liv för att rädda fem.

Endast 20 procent av deltagarna valde att knuffa ner personen på spåret när de fick dilemmat presenterat för sig på sitt modersmål, medan 33 procent valde att knuffa ner personen när de ställdes inför dilemmat på ett främmande språk.

Tidigare forskning visar att kommunikation på ett främmande språk medför en viss psykologisk distans. Därför blir det enklare att fatta rationella beslut på ett främmande språk eftersom intuitiv problemlösning som ofta är känslostyrd inte har lika stort inflytande.

Hur kan studiens resultat hjälpa företag när de kommunicerar? Förenklat skulle man kunna tänka sig att det kan vara värt för företag att vända sig till potentiella kunder på kundernas modersmål eftersom köpbeteende delvis baseras på emotionella beslut, till exempel i saluföring av konsumtionsvaror, kläder, resor etc.

När företag å andra sidan vill informera allmänheten eller skicka ut både intern och extern kommunikation, till exempel som affärsbeslut, fondprospekt etc. till globala intressenter där intressenterna ska fatta rationella och moraliska beslut, kan man tänka sig att det är bättre att kommunicera på ett för intressenterna främmande språk.

 

* Utilitarism – nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt (källa: NE.se)